levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk cialis online viagra bestellen kamagra jelly kamagra oral jelly kamagra australia cialis australia levitra australia cialis générique viagra générique cialis 20 mg cialis prijs cialis kopen viagra voor vrouwen kamagra kopen viagra prijs
       
• SİLAH TAŞIMA RUHSATI
        • SİLAH BULUNDURMA RUHSATI
        • YİVSİZ TÜFEK RUHSATI
        • AV TEZKERESİ
        • AVCILIK BELGESİ
        • YİVLİ AV TÜFEĞİ BULUNDURMA RUHSATI (AVCILIK BELGESİ OLMAYANLAR)
        • YİVLİ AV TÜFEĞİ TAŞIMA RUHSATI
        • SİLAH NAKİL BELGESİ

 

AVCILIK VE AV TÜFEKLERİ RUHSAT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun,kanunun saydığı yerler haricinde(aşağıda belirtilen)her yerde ve her zaman geçerlidir.

Birden fazla ruhsatlı silaha sahip olanlardan durumları silah taşımaya uygun bulunanlara istekleri halinde mevcut silahlarının herbiri için harç alınmak suretiyle ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilebilir. Demirbaş silahların kurum ve kuruluşun silah taşımaya yetkili birden fazla personeli tarafından taşınması mümkündür.

 • Silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayan, yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir.
• Bulundurma ruhsatı,meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir.• Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil,zorunlu hallerde bir yerden başka yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği (EK-2) deki Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya iş yeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz.
• Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerinin daimi olarak değiştirmeleri halinde Silah Nakil Belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar.Ateşli silah taşımak müsaadesini haiz olanlar, bu silahları resmi ruhsatı haiz bulunanlardan başkasına satamıyacakları gibi muvakkaten de olsa başkalarına veremezler. Silah bulundurma ve taşıma ruhsatını haiz olan kimsenin bu silahla suç işlemesi veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusurlu neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesi veya intihar ve intihara teşebbüs edilmesi hallerinde silah vesikası geriye alınır ve bir daha silah bulundurma ve taşıma izni verilmez.Ruhsatlı silah sahiplerinin yıllık 200 Adet mermi hakkı bulunmakta olup, ruhsat fotokopisinin eklendiği bir dilekçe ile ruhsatı veren makama müracaat edilmekte, ilgili makamca düzenlenen fişek /mermi satın alma yetki belgesine istinaden MKE.Kurumu Genel Müdürlüğü veya yetki verdiği fişek/mermi satış izin belgesi bulunan bayilerden alınmaktadır.• Memleketimizde diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerin,
• Memleketimizdeki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olup da İçişleri Bakanlığınca uygun görülenlerin,
• Resmi görevle yurt dışına giden kişilerden, gittikleri yabancı ülkenin devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri yahut genelkurmay başkanları veya kuvvet komutanları tarafından veya hükümetleri adına, kendilerine silah ve mermi armağan edilenlerin, (silahın ve merminin armağan olarak verildiğinin belgelenmesi koşulu ile ve gümrük vergi ve resmi ödenmeksizin)
• Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere, dış temsilciliklerimizdeki elçi,konsolos ve daimi görevlerde bulunan subaylar,güvenlik memurlarının,

Getirdikleri silah ve mermisinin yurda sokulmasına izin verilir.İlgili işlemler İçişleri Bakanlığınca yapılır.Bunun dışındaki şahısların yurtdışından silah alıp getirmesi mümkün değildir,kanunen ağır müeyyideleri bulunan bir suçtur. (Özel kanun hükümleri dışında)

• Turist olarak avcılık yapmak ya da Gençlik ve Spor Bakanlığınca tertip olunacak atıcılık yarışmalarına katılmak üzere yurda gelen yabancılar yivli ve yivsiz av tüfekleri ile nişan tüfek ve tabancalarını giriş kapısı emniyet makamlarından izin almak koşuluyla geçici olarak yurda sokabilirler.
• Antlaşmalarla yurdumuza görevli olarak gelen yabancılar ile bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla gelen kişiler de beraberlerinde getirecekleri yivli veya yivsiz av tüfekleri ve aksamı ile mermilerini İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Mudürlüğünden izin almak ve gümrük makamlarına beyan etmek şartıyla yurda sokabilirler.Taşıma veya bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı silahlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir ya da Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Genel Müdürlüğe hibe edebilirler.

İlgili birime müracaat ederek adınıza dosya açtırmanız gerekir.

Karşılıklı hibe dilekçesi yazıp hakkınızda yapılan tahkikat ve dosya incelenmesi sonucu silah ruhsatı almanızda herhangi bir engel yok ise valilik Makamından alınacak onaydan sonra, işlemi yapan ilgili birimin vereceği noter belgesi ile noter devir işlemi yapabilirsiniz. Noterden almış olduğunuz noter devir/hibe belgesini ilgili birime götürerek dosyanıza eklettikten sonra ruhsat kartınız yazılarak bizzat tarafınıza teslim edilir.Noterden devir yapmak sizin bu silah üzerindeki sorumluluğunuzu sona erdirmez. Mutlaka işlemi yapan birim tarafından bu silahın devir alan kişi adına ruhsata bağlanması gereklidir. Elinde o silaha ait ruhsatı olmayan şahsa silahınızı teslim etmeniz kanunen suçtur.• Duruşmalar ve mahkeme salonlarında,
• Hastanelerin psikiyatri bölümlerinde ve akıl hastanelerinde
• Ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde,
• Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında,
• Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında,
• İzinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde,
• Sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde,
• Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde,
• Kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,
• Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde, ateşli silahlar taşınamaz.Taşıyanların silah ruhsatları bulundurmaya çevrilir,beş yıl süre ile taşıma ruhsatı alamaz ve adli para cezası ile cezalandırılırlar.• Taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir.Yenileme harcı alınmak şartıyla, her beş yılda bir yenilenir.Zabıtaca yapılacak yazılı tebligattan itibaren altı ay içinde ruhsatlarını mevcut durumlarına göre taşıma veya bulundurma ruhsatı olarak yeniletmeyenlerin o silaha ait ruhsatı iptal edilerek,devri sağlanır. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen silah, hiçbir şekilde aynı şahıs adına yeniden ruhsata bağlanamaz.Süresi biten taşıma ruhsatı, yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçerlidir.
• Kamu görevlilerinin silah taşıma ruhsatları, verildiği tarihten itibaren, görevin devamı süresince geçerlidir. Bu kişilerin ruhsata esas görev durumları beş yılda bir araştırılır.
• Emekli kamu görevlilerine verilen silah taşıma ve bulundurma ruhsatları süre kaydına tabi tutulmaz.Ancak, bu şahısların silah taşıma ve bulundurma şartlarını koruyup korumadıkları hususu her beş yılda bir araştırılır.
• Her silah için ayrı harç bedeli alındığından,bir silah için ödenen harç bedeli diğer silahlar için geçerli değildir.Taşıma ve bulundurma ruhsatlı silahlardan alınacak harç bedeli her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenir.Bu nedenle yerli ve yabancı silahlardan alınan harç bedellerinde herhangi bir fark bulunmamaktadır.
Ayrıca;
Tek bir silaha ve bu silahın mermilerine mahsus olmak üzere;Can güvenliği nedeniyle;

• Yaptıkları iş, sosyal konum ve ekonomik durumları veya sosyal,ekonomik, kültürel,mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklı olmak koşuluyla yabancı uyruklu şahıslara,
• Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ele anne ve babalarına
• Bakanlığın muvafakatı alınmak şartıyla,teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için hayatları koruma altına alınanlara, talepleri halinde il valileri;silah taşıma ruhsatı verebilir.

Silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri;

• Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar, Yasama Organı Üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar,
• Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlar,
• Bakanlar Kurulu Kararı ile silah taşıyabileceklerine karar verilen Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları,
• Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere,
• Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara,
• Köy ve mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati silahları için),
• Açık denizlerde sefer yapan gemilerin gemi kaptanlarına (bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
• Devlet, belediye,özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma,bakım onarım işlerinde çalışanlardan; Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında, demirbaş silahlarını taşıyabilirler),
• Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol,bakım ve onarım işlerinde çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
• PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu,yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta,telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
• TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
• Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
• Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlerine (grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
• Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı havaliman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
• Silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürlerine,
• Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler)
• İnfaz koruma başmemurları ile memurlarına (ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler)
• Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler)
• Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görevyapan makinist, trenşef ve gardfrenlere,
• Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeline,
• İcra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde görevi ifa eden kişilere (memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilir,
• Veznedarlara (görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
• Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler).
• Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeline,
• Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar,Başbakanlık ve Devlet bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar yardımcısı,Başbakan Başmüşaviri,Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,
• TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem müdürlerine,
• Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar,müsteşarlıklar ve merkezi yönetim içinde yeralan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve yardımcılarına,
• Büyükelçi, elçi, daimi temsilci,daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlara.
• Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına, • Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine(görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler), • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, başkan yardımcısı ve üyelerine,
• Belediye başkanları ve il genel meclisi üyelerine,
• Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele,
• İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına.
• Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürlerine,
• Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü`ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele,

Taşıma ruhsatı verilebilecek diğer meslek mensupları

Valiler, aşağıda belirtilen kişilere, durumlarınınYönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tespit edilmesi halinde silah taşıma ruhsatı verebilir.
• Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyid edilen Türk vatandaşlarına,
• Sarı basın kartı sahibi basın mensuplarına,
• Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket olarak çalışmaları halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine,
• Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri ile patlayıcı madde deposu sahiplerine, yivsiz av tüfeği imalathanesi sahiplerine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer`ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahiplerine,
• Bankaların genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve şubelerin müdürlerine
• Emekli subay ve astsubaylar
• Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara,
• Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl Bakanlıkça tesbit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlere sermaye şirketlerinin ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,
• Bakanlıkça Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibarıyla büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak işleten toprak sahiplerine,
• Bakanlıkça Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tesbit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine,
• Yapı,tesis,inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere,(ortaklık veya şirket sözkonusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),
• Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine (ortaklık veya şirket sözkonusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),
• Akaryakıt istasyonu sahiplerine adına akaryakıt satışı yapanlara (Demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla),
• Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri, bekçi, veznedar ve mutemetlere (ortaklık veya şirket sözkonusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman; bekçi, veznedar ve mutemetler iş yeri ve iş başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
• Şirket veya ortaklık sözkonusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere,
• Tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere (işyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
• Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere,
• Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçilere (Demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşıyabilirler),
• Daha önce valilik yapmış olanlar ile bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil diğer görevlilerden; adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlardan;
• Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile M.İ.T. hizmetlerinde çalışmış olanlardan asli memur statüsünü kazanmış olup,tamamen kendi isteğiyle kurumlarından ayrılanlara,
• Dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin,fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişiye, (şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye),
• Barolara kayıtlı bulunan avukatlara,noterlere,
• Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyelerine,
• Yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlara,
• Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç, en az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlara,Müracaatta şahısların bizzat nüfus cüzdanı aslı ile birlikte veya vekillerinin gelmesi zorunludur.1. Emniyet Müdürlüğü Makamından Havaleli Dilekçe
2. Vukuatlı nüfus kâğıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)
3. Nufus müdürlüğünden yerleşim yeri belgesi
4. Eski/yeni ruhsatın önlü-arkalı fotokopisi 02 adet
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi 02 adet.
6. Renkli vesikalık fotoğraf 04 adet.
7. Evli bayanlar için evlenme cüzdanı fotokopisi.
8. Baro kimlik fotokopisi
9. Vergi levhası sureti noter tasdikli.
10.Barodan Avukat olduğuna dair yazı
11.Doktor raporu
12.Sabıka kaydı (silah ruhsatı için)1. Emniyet Müdürlüğü Makamından Havaleli Dilekçe
2. Vukuatlı nüfus kâğıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)
3. Nufus müdürlüğünden yerleşim yeri belgesi
4. Eski-yeni ruhsatın önlü-arkalı fotokopisi 02 adet (Ruhsat yeniletmeler için)
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi 02 adet.
6. Renkli vesikalık fotoğraf 04 adet.
7. Evli bayanlar için evlenme cüzdanı fotokopisi.
8. Ticaret odası faaliyet belgesi (Polis Merkezinden tasdikli)
9. Vergi levhası sureti noter tasdikli.
10.Şirket yönetim (ortaklar) kurulu kararı noter tasdikli.
11.Şirketin kuruluşunu ve hisselerini gösterir Ticaret sicil Gazetesi aslı ve noterden tasdikli
12.Ayrıntılı gelir tablosu ve kar/zarar cetveli (vergi dairesi tasdikli)
13.Doktor Raporu
14.Silah ruhsatı için sabıka kaydı

 

1. Emniyet Müdürlüğü Makamından Havaleli Dilekçe
2. Vukuatlı nüfus kâğıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)
3. Nufus müdürlüğünden yerleşim yeri belgesi
4. Eski ruhsatın önlü-arkalı fotokopisi 02 adet (Ruhsat yeniletmeler için)
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi 02 adet.
6. Renkli vesikalık fotoğraf 04 adet.
7. Evli bayanlar için evlenme cüzdanı fotokopisi.
8. Ticaret odası faaliyet belgesi (Polis Merkezinden tasdikli)
9. Vergi levhası sureti noter tasdikli.
10.Şirket yönetim (ortaklar) kurulu kararı noter tasdikli.
11.Şirketin kuruluşunu ve hisselerini gösterir Ticaret sicil Gazetesi aslı ve noterden tasdikli
12.Unvan değişikliği var ise bununla ilgili ticaret sicil gazetesi veya noterden tasdikli sureti.
13.Şirketin kuruluşu ile şimdiki adres arasında bir değişiklik var ise bununla ilgili ticaret sicil gazetesi aslı veya noterden tasdikli sureti.
14.Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı en son ticaret sicil gazetesi aslı veya noterden tasdikli sureti.
15.Şirket ortaklarına ait imza sirküleri (LTD.ŞTİ.'DE) noter tasdikli.
16.Yönetim kurulu başkan ve üyelerine ait imza sirküleri (A.Ş.'de) noter tasdikli
17.Şirket yönetim kurulu başkan veya üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopileri
18.Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı fotokopileri.
19.Ayrıntılı gelir tablosu ve kar/zarar cetveli (vergi dairesi tasdikli)
20.Doktor Raporu
21.Silah ruhsatı için sabıka kaydı1. Emniyet Müdürlüğü Makamından Havaleli Dilekçe.
2. Vukuatlı nüfus kâğıt örneği (Nüfus müdürlüğünden
3. Fotoğraflı ikametgâh ilmühaberi. 01 adet silah ruhsatı için ibareli (Polis Merkezi Tasdikli)
4. Eski ruhsatın önlü-arkalı fotokopisi 02 adet (Ruhsat yeniletmeler için)
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi 02 adet
6. Renkli vesikalık fotoğraf 04 adet
7. Vergi levhası sureti noter tasdikli (Polis Merkezi Tasdikli)
8. Kira Kontratı veya tapu senedi sureti Noter Tasdikli
9. Ortaklar (yönetim) Kurulu kararı.
10.En son Ticaret Sicil Gazetesi.
11.Evli Bayanlar İçin Evlenme Cüzdanı fotokopisi.
12.Belgelerin tamamlanmasına müteakip işlemler en az bir hafta içinde sonuçlandırılacaktır. Bu durumda talebi kabul edilerek izin verilen şahısların, durumunun uygun olmadığı sonradan her hangi bir şekilde öğrenilmesi halinde veril belge ve izinlerin İPTAL edileceği;
13.Tahkikatlar müracaat tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir. Süre sonunda tahkikatları geçenlerin tahkikatları yenilenmesi gerekir.
14.İş Yeri ruhsatı belediyeden alınmış noter tastikli sureti
15.Doktor raporu
16.Sabıka kaydı1. Emniyet Müdürlüğü Makamından Havaleli Dilekçe
2. Vukuatlı nüfus kâğıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)
3. Fotoğraflı ikametgâh ilmühaberi. 01 adet silah ruhsatı için ibareli (Polis Merkezi Tasdikli)
4. Eski/yeni ruhsatın önlü-arkalı fotokopisi 02 adet (Ruhsat yeniletmeler için)
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi 02 adet.
6. Renkli vesikalık fotoğraf 04 adet.
7. Evli bayanlar için evlenme cüzdanı fotokopisi.
8. Ticaret odası faaliyet belgesi (Polis Merkezinden tasdikli)
9. Vergi levhası sureti noter tasdikli.
10.Şirket yönetim (ortaklar) kurulu kararı noter tasdikli.
11.Şirketin kuruluşunu ve hisselerini gösterir Ticaret sicil Gazetesi aslı ve noterden tasdikli
12.Unvan değişikliği var ise bununla ilgili ticaret sicil gazetesi veya noterden tasdikli sureti.
13.Şirketin kuruluşu ile şimdiki adres arasında bir değişiklik var ise bununla ilgili ticaret sicil gazetesi aslı veya noterden tasdikli sureti.
14.Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı en son ticaret sicil gazetesi aslı veya noterden tasdikli sureti.
15.Şirket ortaklarına ait imza sirküleri (LTD.ŞTİ.'DE) noter tasdikli.
16.Şirket ortak ve müdürlerinin nüfus cüzdanı fotokopileri.
17.Belediyeden onaylı iş bitirme belgesi1. Emniyet Müdürlüğü Makamından Havaleli Dilekçe
2. Vukuatlı nüfus kâğıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)
3. Yerleşim yeri belgesi nufus müdürlüğünden
4. Eski/yeni ruhsatın önlü-arkalı fotokopisi 02 adet (Ruhsat yeniletmeler için)
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi 02 adet.
6. Renkli vesikalık fotoğraf 04 adet.
7. Evli bayanlar için evlenme cüzdanı fotokopisi.
8. Ticaret odası faaliyet belgesi (Polis Merkezinden tasdikli)
9. Vergi levhası sureti noter tasdikli.
10.Şirket yönetim (ortaklar) kurulu kararı noter tasdikli.
11.Şirketin kuruluşunu ve hisselerini gösterir Ticaret sicil Gazetesi aslı ve noterden tasdikli
12.Unvan değişikliği var ise bununla ilgili ticaret sicil gazetesi veya noterden tasdikli sureti.
13.Şirketin kuruluşu ile şimdiki adres arasında bir değişiklik var ise bununla ilgili ticaret sicil gazetesi aslı veya noterden tasdikli sureti.
14.Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı en son ticaret sicil gazetesi aslı veya noterden tasdikli sureti.
15.Şirket ortaklarına ait imza sirküleri (LTD.ŞTİ.'DE) noter tasdikli.
16.Şirket ortaklarının ve müdürlerinin kimlik fotokopileri
17.Belediyeden alınmış kuyumcu ruhsat noter tastikli sureti
18.Silah ruhsatı için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış doktor raporu
Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez, verilmiş ruhsatlar iptal edilir.
a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,
c) Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,
d) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,
e) Taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
f) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,
h) Kanunun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,
ı) Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
i) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,
j) Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar,
k) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,
l) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler,
m) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,
n) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
o) 21 yaşını bitirmemiş olanlar.
ö) 6831 sayılı Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,"
(Değişik fıkra: 02/12/1999 Yönetmelik - 99/13749 - 10. md.) Yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (ı), (i) ve (ö) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile kendilerine hiçbir surette ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Bu fıkra hükmü 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.

Birinci fıkranın (j) bendi kapsamına girenlerin silah taşıma ruhsatları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine bir daha taşıma ruhsatı verilmez.
Bu madde de belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.
Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.


Bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur. Yargılama sonucuna kadar silah ilgili birimce emanete alınır.

Taşıma veya bulundurma ruhsatı verilen kişilerden sonradan 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmesi nedeniyle silah taşıma ve bulundurma şartlarını kaybedenlerin, yeni ruhsat talepleri kabul edilmeyeceği gibi, mevcut silah ruhsatları iptal edilerek, silahlar zaptedilir. Bu silahların, zaptedildiği tarihten itibaren altı ay içinde silah sahibinin isteği dikkate alınarak, silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır. Bu süre içinde devri sağlanamayan silahlar ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.

cialis österreich cialis generika cialis preise cialis kaufen viagra günstig cialis bestellen levitra generika viagra online kaufen kamagra bestellen viagra generique achat cialis cialis prix kamagra oral jelly kamagra 100 viagra femme cialis sans ordonnance levitra pas cher kamagra pas cher cialis generika kamagra oral jelly kamagra 100mg kamagra australia
 • discount
 • experience
 • favorable
 • generalize
 • information
 • manufacturers
 • marketing
 • popularize
 • poster
 • quality
 • vender
 • 2014 jordan 3
 • Index
 • Default
 • Home
 • cheap moncler cyber monday jordans deals cheap nfl jerseys wholesalechinajerseysus cheap nfl jerseys free shipping wholesale jerseys china cheap nhl jerseys china karen millen outlet lululemon black friday 2015 lululemon cyber monday 2015 christian louboutin outlet 2015 Ray Ban Black Friday cheap wholesale nfl jerseys cheap mlb jerseys from china north face black friday sale wholesale nhl jerseys cheap christian louboutin Moncler Black Friday north face black friday karen millen outlet Lululemon Cyber Monday 2015 cheap nfl jerseys authentic cheap black friday jordan lululemon black friday cheap nfl jerseys cyber monday north face deals jordans cyber monday deals 2015 Lululemon Sale Black Friday wholesale authentic jerseys Lululemon Black Friday hours Tiffany Outlet canada goose black friday wholesale nfl jerseys lululemon cyber monday 2015 wholesale nfl jerseys Moncler Cyber Monday 2015 cheap nhl hockey jerseys lululemon black friday tiffany outlet lululemon black friday sale