levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk cialis online viagra bestellen kamagra jelly kamagra oral jelly kamagra australia cialis australia levitra australia cialis générique viagra générique cialis 20 mg cialis prijs cialis kopen viagra voor vrouwen kamagra kopen viagra prijs

AVCILIK

 

( Çevre ve Orman Müdürlüklerinden alınacaktır. )


AVCILIK BELGESİ ALABİLMEK İÇİN;
T.C. Uyruklu Adaylardan;
• Avcı Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi(Sertifikası) aslı veya noter tasdikli fotokopisi,
• Üç adet vesikalık fotoğraf,
• Muhtarlıktan alınan ikametgâh belgesi,
• Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi(TC Kimlik Nolu)
• Sabıka kaydı olmadığına dair belge,
• Süresi geçmemiş av tezkeresi veya yivsiz tüfek ruhsatnamesi ibraz edenler hariç sağlık raporu(silah taşıma ehliyetine sahip olduklarına dair rapor),
• İlk defa avcılık belgesi alacaklar; İl Müdürlüklerinden alacakları resmi yazı ile Mal Müdürlüğüne Avcılık Belgesi harcını yatıracaklar ve harç makbuzu ile diğer evraklarla birlikte şahsen veya üye oldukları Avcı Derneği aracılığı ile İl Müdürlüğümüz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine müracaat ederek Avcılık Belgesini alabileceklerdir.
• Avcı Derneği üyesi ise, Dernek üyesi olduğuna dair belge (aidatını yatırdığına dair makbuz), Yasa gereği dernekler veya vakıflara üye olamayan kamu görevlileri kurum hüviyetinin aslını göstermek ve fotokopisi alınmak suretiyle avcı derneğine üye olanlar kadar avlanma izin ücreti ödeyerek avlanma izin kartı alabileceklerdir.

NOT: Tek başına avcılık belgesi sahibi olmak avlanmak için yeterli değildir.


AVLANMA İZİN KARTI ALABİLMEK İÇİN;
Avlanma İzin Kartını / Pulunu İl Müdürlüğümüzden Bizzat Kendisi Almak İsteyen Avcılar Aşağıdaki Şartları Yerine Getirdikleri Takdirde Avlanma İzin Kartı Alabileceklerdir.
• Süresi geçmemiş av tezkeresi veya yivsiz tüfek ruhsatnamesi aslı ve fotokopisi,
• Avcılık Belgesi varsa aslı ve fotokopisi (Avcı Kimlik bilgilerinin bulunduğu ön sayfa ve son yıla ait vize edilmiş sayfa,)
• Avcı Derneğine 2007 yılına ait aidatını yatırdığına dair makbuz,
• Avlanma İzin Pul
• KURSLARA BAŞVURU

Madde 9 —
Avcı eğitim kursuna katılacak adaylarda;
a) On sekiz yaşını doldurmuş olmak,
b) En az II nci kademe eğitimi başarı belgesine sahip olmak,
şartları aranır.
Kursiyer, ikamet ettiği yer dışında açılan kurslara da başvurabilir.Madde 10 —
Kurslara başvuruda bulunan;
A) TÜRKİYE CUMHURİYETİ UYRUKLU ADAYLARDAN;
      1) Dört adet vesikalık fotoğraf,
      2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
      3) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
      4) Öğrenim belgesi,
      5) İkametgâh belgesi,

 

Vali ve Kaymakamlarca verilecek belgeler aşağıda gösterilmiştir.
a) Satıcılık (Bayilik) Belgesi: Bu belge illerde münhasıran Valilerce verilir. 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamına giren silahların satışını yapmak isteyenler aşağıda belgeleri dilekçelerine ekleyerek Valiliğine müracaat ederler.

1- İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge.
2- Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair doktor raporu ,
3- Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi,
4- 2521 Sayılı Kanun Hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak Kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,
5- Hüviyet cüzdan örneği ile ikametgah ilmühaberi,
6- İki adet fotoğraf.

Yukarıdaki belgeler ile müracaat eden kişilere, çevre özelliği de dikkate alınarak (1-3) yıl süreli (Örnek 7) deki satıcılık (Bayilik) belgesi verilir. b) Av Tezkeresi; 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince illerin merkez ilçelerinde Valiler ve İlçelerde Kaymakamlarca verilir. Av tezkeresinin şekli (Örnek 3) de gösterilmiştir.

İlk defa av tezkeresi almak isteyenlerin;
1- Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi,
2- İkametgah belgesi,
3- Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren doktor raporu,
4- İki adet fotoğraf,

Ekleyecekleri dilekçeleri ile oturdukları yerin bağlı bulunduğu Valilik veya Kaymakamlığına başvurmaları halinde, av tezkeresi harcının ödenmiş olması kaydıyla, kendilerine av tezkeresi verilir.
c) Yivsiz Tüfek Sahipliği Belgesi: Avcılık dışındaki amaçlarla av tüfeği almak, taşımak ve bulundurmak isteyen kişiler, oturdukları mahallin en büyük mülki amirinden (Örnek-4) deki yivsiz tüfek sahipliği belgesi almak zorundadırlar. Bu belge verilirken bu maddenin (b) bendinde gösterilen belgeler aranır. Yivsiz tüfek sahipliği belgesi bir defaya mahsus olarak verilir.Bu belge av tezkeresi olarak kullanılmaz. Bu belge sahibine, belgede kayıtlı silahın ancak meskun mahaller dışında kırsal alanda taşınması yetkisini sağlar. Söz konusu silahların köy, kasaba veya şehir içinde boş olarak torba veya kılıf içinde ya da araçların bagajında taşınıp nakledilmesi zorunludur.
Yivsiz tüfek sahipliği belgesinde kayıtlı tüfeklerin, sahibinin izni ile emniyet makamlarınca avcılık yapmak amacıyla diğer şahıslara ait av tezkerelerinin not hanesine, silah sahibinin adı, soyadı ve belge numarası yazılmak ve tasdik edilmek suretiyle avda kullanmaları mümkündür.
18 yaşını bitirmemiş atıcılık lisansına sahip kimseler, velilerin adına belgelendirilmiş yada Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları; veli, yönetici veya idarecilerin sorumluluğu altında Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca düzenlenecek özel izinle, atış poligonlarında yada meskun sahalar dışında ve Merkez Av Komisyonunca belirtilen avlaklarda taşıyıp kullanabilirler.
• Av tezkeresi ya da yivsiz tüfek sahipliği belgesi olan kişiler, sahip oldukları yivsiz av tüfeklerinin cins, marka, çap (Kalibre) ve seri numaralarını tezkere veya belgelerine işletmek zorundadırlar.• Av tezkereleri 5 yıl için geçerlidir. Tezkere ne vakit verilirse verilsin hükmü ancak verildiği tarihten sonra gelen 6 ncı mali yılın başlangıcına kadar sürer. Ancak, süresi biten av tezkeresindeki av tüfeği kaydı bu silah için mesken ya da işyerinde bulundurma yetkisi sağlar.
• Av tezkereleri veriliş tarihinden sonra gelen 6 ncı mali yılın birinci ve ikinci ayı içinde yenilenir. Tezkerelerin yenilenmesinde ve yenisinin verilmesi halinde 5 yıllık av tezkeresi harcı ile yukarıdaki 1,2,3 ve 4 numaralı alt bentlerde gösterilen belgelerin getirilmesi istenir.
• Av tezkeresi almak veya aldığı tezkereyi yeniletmek isteyen kişi, 6136 Sayılı Kanunun 7 inci maddesinin birinci fıkrasının 1,2 ve 4 numaralı bentleri hükümlerine göre silah taşıma yetkisine sahip ise veya Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca silah taşıma yetkisi verilen ve bu yetkiye dayanarak silah taşımasına müsaade edilmiş kişilerden ise yahut aynı maddenin 5 numaralı bendine göre Bakanlar Kurulunca çıkarılan Yönetmelik uyarınca valilerden silah taşıma vesikası almış bulunuyor ise, av teskeresi verilmesinde veya yenilenmesinde kendisinden yukarıdaki 1,2 ve 3 numaralı alt bentlerde gösterilen belgeler aranmaz. 5 yıllık av teskeresi harcının ödendiğini kanıtlayan harç tahsil makbuzunun ibrazı halinde kendisine av teskeresi verilir veya mevcut teskeresi yenilenir.
• Kara Avcılığı Kanunu esaslarına ve Merkez Av Komisyonu Kararlarına göre izin alıp turist olarak avcılık yapmak isteyenlere Av Turizmi İzin Belgesi alan seyahat Acentaları aracılığı ile yukarıdaki 1, 2 ve 3 numaralı alt bentlerde gösterilen belgeler aranmadan av teskeresi düzenlenir.
• Ülkemizdeki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli kişilere Dışişleri Bakanlığının önerisi ve İçişleri Bakanlığının uygun görmesi üzerine Valilerce av tezkeresi verilir.Yivsiz av tüfeği satın almak isteyenler müracaatlarını mahalli mülki amirliklere yaparlar.
İlgili yönetmelik hükümlerine göre bir engel bulunmayanlara mahalli mülki amirliklerince av tezkeresi veya yivsiz av tüfeği sahiplik belgesi düzenlenir.
Belge sahipleri, silah imal eden ya da satan kişi ve kuruluşlardan av tezkeresi veya belgelerini göstermek suretiyle satın alabilirler.
Bu şekilde satın alınan av tüfeklerinin en geç bir ay içerisinde belgeyi veren zabıta makamına müracaatla av tezkereleri veya belgelerine, tüfeğin cinsi, marka, çap ve seri numarası belirtilmek suretiyle kaydettirilmesi zorunludur.Av tezkeresi veya av tüfeği sahipliği belgesi alan kişiler bu belgelerde kayıtlı yivsiz av tüfeklerini ancak, av tezkeresi veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi olan kişilere satabilir veya hibe yoluyla devredebilirler. Devreden ve devralan kişiler en geç bir ay içinde av tezkeresi veya belge aldıkları makamlara başvurarak devrettikleri tüfeği belgelerinden sildirmek ve devraldıkları tüfeği belgelerine işletmek zorundadırlar. Kişiler arasında bu şekilde yapılan devir işlemlerinde başkaca belge aranmaz.Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde avda ve sporda kullanılan tüfek, nişan tabancası ve av bıçağı yapımı alımı, satımı, taşınması ve bulundurulması izni ve belgesi verilmez.

• Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
• Av suçları da dahil ruhsatlı silahı ile suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar yada intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar.
• Haklarında Türk Ceza Kanunun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,
• Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikinden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve / veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
• Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,
• 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Hükümlerine aykırı fiillerden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
• 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
• Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleriyle birlikte ortadan kalksa yada mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile, kendilerine hiçbir suretle bu Yönetmelik kapsamına giren belge ve izinler verilmez. Bu fıkra hükmü Türk Ceza Kanununun 2 inci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz. madde de belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.(Para cezasına çevrilse dahi.)
• Kısıtlı olanlar ile Kamu hizmetinden yasaklılar,
• Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
• 18 yaşını bitirmemiş olanlar.
“Satıcılık Belgesi”, “Av Tezkeresi” ve “Yivsiz Tüfek Sahiplik Belgesi” sahibi kişilerin sonradan bu yazılı durumlardan birine düşmeleri halinde, verilen izinler iptal edilir.Bunların sahip bulundukları silahların bu Yönetmeliğe göre izin verilebilecek kişi veya kuruluşlara devrine müsaade edilebilir.

 

cialis österreich cialis generika cialis preise cialis kaufen viagra günstig cialis bestellen levitra generika viagra online kaufen kamagra bestellen viagra generique achat cialis cialis prix kamagra oral jelly kamagra 100 viagra femme cialis sans ordonnance levitra pas cher kamagra pas cher cialis generika kamagra oral jelly kamagra 100mg kamagra australia
 • discount
 • experience
 • favorable
 • generalize
 • information
 • manufacturers
 • marketing
 • popularize
 • poster
 • quality
 • vender
 • 2014 jordan 3
 • Index
 • Default
 • Home
 • cheap moncler cyber monday jordans deals cheap nfl jerseys wholesalechinajerseysus cheap nfl jerseys free shipping wholesale jerseys china cheap nhl jerseys china karen millen outlet lululemon black friday 2015 lululemon cyber monday 2015 christian louboutin outlet 2015 Ray Ban Black Friday cheap wholesale nfl jerseys cheap mlb jerseys from china north face black friday sale wholesale nhl jerseys cheap christian louboutin Moncler Black Friday north face black friday karen millen outlet Lululemon Cyber Monday 2015 cheap nfl jerseys authentic cheap black friday jordan lululemon black friday cheap nfl jerseys cyber monday north face deals jordans cyber monday deals 2015 Lululemon Sale Black Friday wholesale authentic jerseys Lululemon Black Friday hours Tiffany Outlet canada goose black friday wholesale nfl jerseys lululemon cyber monday 2015 wholesale nfl jerseys Moncler Cyber Monday 2015 cheap nhl hockey jerseys lululemon black friday tiffany outlet lululemon black friday sale